• nybjtp

Aýna dodak ýalpyldawuk turbalar inedördül gaty suwuk pomada konteýner Boş açyk çüýşe paket

Gysga düşündiriş:

Boş aýna Dodak ýalpyldawuk gaplar Dürli reňkli mat reňkli örtükli kümüş mini suwuk pomada turbasy, çotganyň ujy bilen ýüz tutujy Estetiki kwadrat Dodakly plastmassa gaplaýyş görnüşi arassa altyn Şahsylaşdyrylan Aýazly çap edilen gül altyn Çemodan Uly uly paketler üçin aç-açan kristal gaplar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tanyşdyryň

Profil

inedördül

 

 

Ölçegleri

Boýy: 74mm
Diametri: 18mm

OFC

4.5ml (Çüýşäniň doly kuwwaty)

Materiallar

Çüýşe material: GLASS
Gap materialy: ABS

Kompaniýanyň tertibi

takmynan2

Biz näme edýäris

Eugeng professional we döredijilik söwda kompaniýasydyrplastmassa, metal, kagyz, aýna gaplamak&enjamlarŞanhaý Hytaýda kosmetika üçin.Müşderileriň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp, kosmetika pudagynda barha artýan abraýyny artdyrmaga çalyşýarys we müşderiniň isleginden elmydama öňe geçip, iň oňat we iň ýokary derejeli tehnologiýalary we maglumatlary üpjün ederis.

Songjiang senagat seýilgähinde güýçli R&D topary bolan öz maşyn öndürýän zawodymyz we plastmassa sanjym zawodymyz bar.Şeýlelik bilen, täze önümleri öndürmek üçin hyzmatdaşlyk edip bileris we size özüňiz üçin ýasalan önümleri hödürläp bileris.Pomada maşynlaryny, poroşok press maşynlaryny, dodak ýalpyldawuk doldurgyç maşynlaryny, maskara maşynlaryny, dyrnak çalýan maşynlary, kosmetiki galam doldurma maşynlaryny, bişirilen poroşok maşynlaryny, bellikleri, gaplaýjy gaplary, beýleki reňkli kosmetiki enjamlary dizaýn edýäris, öndürýäris we eksport edýäris.

takmynan3
takmynan4
takmynan 5
ISO9001
ISO14001
ISO45001
Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär